Chính sách và quy định chung

1. Quyền và nghĩa vụ

Quyền và nghĩa vụ của bên A:
Quyền của bên A:
- Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp bên B không thực hiện đúng theo hợp đồng hoặc vi phạm các nội quy chính sách đã đề ra trong hợp đồng.
- Bên A có quyền yêu cầu Bên B thanh toán tiền theo hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên A trong bất kỳ trường hợp Bên B không thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký của 2 bên gây tổn thất, thiệt hại cho Bên A.

Nghĩa vụ của bên A:
- Giao hàng hoặc bàn giao dịch vụ đúng như thỏa thuận trong hợp đồng đúng hạn.
- Cung cấp cho Bên B các thông tin cần thiết liên quan đến dịch vụ hoặc sản phẩm.

Quyền và nghĩa vụ của bên B:
Quyền của bên B:
- Bên B có quyền không nhận hàng hoặc ký nghiệm thu dịch vụ nếu chất lượng không đạt như thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên B:
- Thực hiện việc thanh toán đúng theo các điều khoản trong hợp đồng đúng hạn.
- Khi nhận hàng có trách nhiệm kiểm tra số lượng, chất lượng đối chiếu với biên bản bàn giao nhằm tránh phát sinh sau bán hàng, dịch vụ

iconfix
Bấm gọi ngay: 0985 803 489