Quy định và hình thức thanh toán

Phương thức thanh toán:
Bên B thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho bên A theo giá trị Hợp Đồng đã ký (có thể chia thành nhiều đợt).

Thời hạn thanh toán:
Bên B thanh toán tiền hàng cho Bên A ngay khi ký biên bản nghiệm thu không quá 5 ngày kể từ ngày bàn giao.

iconfix
Bấm gọi ngay: 0985 803 489